تصاویر| حضور پرشور مردم اصفهان در تشییع شهدا
تصاویر| حضور پرشور مردم اصفهان در تشییع شهدا
مردم اصفهان در تشییع شهدای تازه تفحص شده حضور پرشورداشتند و برای شهدا سنگ تمام گذاشتند.