عکس نوشت| اصفهان ۳۰ مرکز شبانه روزی برای سالمندان دارد
عکس نوشت| اصفهان ۳۰ مرکز شبانه روزی برای سالمندان دارد
معاون امور توانبخشی بهزیستی اسـتان اصفهان گفت: بهزیستی استان اصفهان ۶۷ مرکز شبانه روزی و ۴۵ مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل در سطح استان دارد که ۳۰ مرکز از این مراکز مربوط به مراکز شبانه روزی سالمندان است.

انتهای پیام/ ز