فیلم| خیل عظیم عزاداران اصفهان در راهپیمایی جاماندگان اربعین - الماس خبر | الماس خبر